Statut

na podst. Uchwały

Rady Gminy Zamość

z dnia 26 października 2011 r.

z dnia 31 października 2012 r.

z dnia 28 grudnia 2015 r.

STATUT

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ZAMOŚĆ Z/S W MOKREM

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały NR XXXVI/250/2005 Rady Gminy Zamość z dnia 5 października 2005 r., a zmiany wprowadzono na podstawie uchwały NR XII/127/11 z dnia 26 października 2011 r. oraz uchwały NR XXV/252/12 z dnia 31 października 2012 r.

działa na podstawie:

 1. 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 642 z późniejszymi zmianami).

 2. 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późniejszymi zmianami).

 3. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami).

 4. 4. Niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą Biblioteki jest Mokre 116, a terenem jej działania Gmina Zamość.

§3

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Zamość.

§4

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego.

§5

 1. 1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

 2. 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Zamość.

§6

Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem. Mokre 116, 22-400 Zamość, tel./fax 84616 65 64, NIP 922-25-29-496, REGON 001001680

Filie Biblioteki używają pieczęci podłużnej zawierającej nazwę biblioteki i adres filii.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKA

§7

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informatycznych mieszkańców Gminy Zamość oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów bibliotecznych dotyczących własnego regionu.

 2. 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

 3. 3. Zapewnienie szerokiego dostępu do książki dzieciom, młodzieży oraz ludziom niepełnosprawnym.

 4. 4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, dokumentacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu.

 5. 5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

 6. 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 7. 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 8. 8. Popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego.

§9

Bibliotece powierza się również prowadzenie innej działalności kulturalnej wynikającej z potrzeb środowiska.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§10

 1. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 2. 2. Dyrektor Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zamość w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. 3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

§11

 1. 1. Do wykonywania swych zadań biblioteka zatrudnia pracowników działalności podstawowej, tj. bibliotekarzy oraz pracowników administracji i obsługi.

 2. 2. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z jej działalnością.

 3. 3. Zasady wynagradzania pracowników biblioteki określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora Biblioteki.

§12

 1. W skład Biblioteki wchodzi:

 • Filia w Zawadzie

 • Filia w Kalinowicach

 • Filia w Sitańcu

 • Filia w Lipsku

 • Filia w Wysokiem

 • Filia w Płoskiem

 • Filia w Żdanowie

Biblioteka może prowadzić oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§13

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, jako organy o charakterze doradczym i opiniodawczym.

§14

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§15

Warunki i zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki określają regulaminy wydane przez Dyrektora.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA „BIBLIOTEKI”

§16

 1. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej.

 2. 2. Podstawy gospodarki finansowej, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, jest opracowany przez Dyrektora roczny plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez organizatora.

§17

Biblioteka jest finansowana z dotacji budżetu gminy w wysokości ustalonej corocznie przez Radę Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

§18

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§19

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Print Friendly, PDF & Email