Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki

3-2-2

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAMOŚĆ

Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem i jej filii. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§1. Korzystanie ze zbiorów.

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

– Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

– Prawo do korzystania z Wypożyczalni czytelnik nabywa z chwilą zapisania się.

Przy zapisie do biblioteki zgłaszający się powinni:

– zapoznać się z Regulaminem Wypożyczalni;

– wypełnić kartę zapisu zawierającą dane osobowe: nazwisko i imię, adres zameldowania lub pobytu odpowiadający adresowi do korespondencji, e-mail, numer telefonu, numerem PESEL, imię rodzica, miejsce pracy, wykonywany zawód;

– okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną potwierdzające autentyczność danych;

– złożenie poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich (przy zapisie osoby niepełnoletniej obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna);

– zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni;

– czytelnik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę o każdej zmianie danych osobowych;

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2016 r., poz. 922; jest uprawniona do przetwarzania podanych danych osobowych w ramach posiadanych uprawnień;

W bibliotece stosuje się elektroniczny system ewidencji czytelników i wypożyczeń MAK+ (korzystając z usług biblioteki czytelnik może zadeklarować przekazanie danych osobowych do ogólnopolskiej bazy MAK+ i udostępnić dane do wglądu w innych filiach biblioteki);

Do wypożyczania materiałów bibliotecznych upoważnia elektroniczna karta czytelnika. Za wydanie karty czytelnikowi biblioteka nie pobiera opłat.

Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.

Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i zagubieniem. O zagubieniu karty należy bezzwłocznie powiadomić bibliotekę. Przy czym biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

Konto czytelnicze zostaje anulowane, jeśli czytelnik nie korzysta z Wypożyczalni przez okres 5 lat.

W wypożyczalni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz palenia tytoniu.

§ 2. Kaucje

– Kaucję od czytelników pobiera się w przypadku, jeśli nie jest on stałym mieszkańcem gminy.

– Kaucja zryczałtowana wynosi 50 zł.

– Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nieodebrana kaucja wpłacana jest na dochody biblioteki.

– Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, powinien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem jej wycofania.

§ 3. Wypożyczanie

– Materiały biblioteczne są udostępniane czytelnikom zarejestrowanym w bibliotece, którzy spełniają podane w Regulaminie wymogi i akceptują je.

– Wypożyczenia można dokonać osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem konta czytelnika.

– Czytelnik ma wgląd na swoje konto, które uaktywnia po otrzymaniu karty bibliotecznej wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym. Za pośrednictwem posiadanego konta czytelnik może monitorować stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych, dokonywać nowych zamówień, rezerwacji i  prolongat posiadanych już egzemplarzy.

– Książki zamówione należy odebrać w ciągu 2 dni.

– Zamówienia są realizowane w dniu ich złożenia. Zamówienia złożone na 15 minut przed zamknięciem biblioteki mogą być zrealizowane następnego dnia.

– Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 4 tygodni z księgozbioru dla dorosłych, 3 książki na okres 4 tygodni z księgozbioru dla dzieci oraz l tytuł audiobooka na okres 2 tygodni, a także czasopisma w liczbie 3 na okres 1 tygodnia.

– Termin wypożyczenia można przedłużać na kolejny tydzień. Prolongaty można dokonać telefonicznie, na miejscu za okazaniem Karty Bibliotecznej, logując się drogą internetową na własne konto – ale nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu.

– Bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin ich zwrotu, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

– Bibliotekarz może dodatkowo przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub też w szczególnych, uzasadnionych przypadkach zwiększyć indywidualnie ilość wypożyczonych egzemplarzy i termin ich zwrotu.

– W przypadku dokonywania wypożyczeń na miejscu, czytelnik jest zobowiązany do okazania bibliotekarzowi dyżurującemu wybranych zbiorów.

– Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury i korzystania z katalogów.

– Zwrotu wypożyczeń należy dokonać w miejscu ich wypożyczenia.

§ 4. Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

– Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad ustalony termin, otrzymuje po tygodniu pierwsze upomnienie, a po dwóch tygodniach drugie. Po czterech tygodniach upomnienie za pokwitowaniem.

– Za każde pisemne upomnienie pobiera się od osób dorosłych równowartość druku upomnienia i opłat pocztowych zgodnie z obowiązującymi cenami.

– Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu wypożyczonych książek lub uiszczenia należnych opłat. Biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także dokonuje blokady konta.

– Za przetrzymywanie książek przez dorosłych ponad ustalenia regulaminowe, biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki.

– Przetrzymywanie książek ponad ustalenia regulaminowe przez dzieci i młodzież, spowoduje ograniczenie ilości udostępnianych pozycji do jednego tytułu.

– Za pobrane opłaty i koszty czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

– Kary za przetrzymanie generuje system MAK+.

– Biblioteka nie ma obowiązku przypominać czytelnikom o terminie zwrotu książek.

§ 5. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

– Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi.

– Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne

– Wysokość odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę ustala bibliotekarz wg. rzeczywistej wartości obowiązującej w dniu naprawienia szkody.

– Za zgodą Dyrektora Biblioteki, za zagubioną lub uszkodzoną książkę, dopuszcza się możliwość zwrotu innej książki przydatnej dla biblioteki. W przypadku zwrotu innej książki, czytelnik powinien złożyć swój podpis na protokole zdawczo – odbiorczym.

– Za pobrane opłaty z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki, biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6. Przepisy końcowe

– Wszelkie uwagi dotyczące działalności Wypożyczalni można zgłaszać bezpośrednio lub drogą korespondencyjną Dyrekcji Biblioteki.

– Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony korzystania z biblioteki.

– Czytelnik ma możliwość sprawdzenia aktualności obowiązujących regulaminów w siedzibie Biblioteki lub na jej stronie internetowej www.bibliotekamokre.pl

– W przypadku spraw nie objętych mniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

– Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wprowadzenia.

Print Friendly, PDF & Email