Regulamin korzystania z pracowni komputerowej

3-2-2

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Biblioteki Publicznej Gminy Zamość i jej Filii

§1

Korzystanie z komputerów w Bibliotece oraz programów zainstalowanych na nich jest bezpłatne.

Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowisk komputerowych mają Czytelnicy Biblioteki.

Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

§2

Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku komputerowym Użytkownik powinien:
– Zapoznać się z Regulaminem – przystąpienie do pracy oznacza jego akceptację.
– Zgłosić się do Bibliotekarza dyżurującego w celu zapisania sesji komputerowej oraz wpisać swoje imię i nazwisko do zeszytu odwiedzin.

§3

Wyszukiwanie internetowe winno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości, udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

§4

Komputery przeznaczone są do korzystania: z programów zainstalowanych na stanowiskach, z zasobów Internetu (z zastrzeżeniem §11).

§5

Korzystanie z usługi drukowania i skanowania jest płatne. Czytelnik ponosi koszty za wydruk komputerowy i skanowanie w wysokości określonej w cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§6

Korzystający z usług mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

§7

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez  Bibliotekarza dyżurującego. Bibliotekarz ma prawo kontrolować:

– strony internetowe przeglądane przez Czytelnika;

– czynności wykonywane przez Czytelnika przy komputerze;

– sposób korzystania z pozostałego sprzętu znajdującego się w Bibliotece.

§8

Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.

§9

Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane.

§10

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za:

–   wadliwe funkcjonowanie usługi internetowej wynikłej z przyczyn leżących poza  Biblioteką;

–   utratę niewłaściwie zapisanych danych;

–   materiały pozostawione na udostępnionym stanowisku, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne, nośniki, itp.

§11

1. Użytkownik ma prawo korzystać z:

– poprawnie funkcjonującej stacji roboczej i zainstalowanego oprogramowania;

– korzystać z własnych materiałów zapisanych na nośnikach danych,  zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych (pendrive bądź płytach DVD);

– dostępnych zasobów Internetu;

– fachowej wiedzy i pomocy obsługi.

2. Użytkownik powinien:

– pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa przy pracy przy komputerze w miejscu publicznym oraz w Internecie;

– informować obsługę o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu lub oprogramowania zarówno przed rozpoczęciem pracy jak i po jej zakończeniu.

3. Użytkownikowi nie wolno:

– samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);

– przeglądać i pobierać z Internetu (lub rozpowszechniać) plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i prawnymi (w szczególności o tematyce pornograficznej, nazistowskiej, satanistycznej, sekciarskiej itp.; materiałów obrażających uczucia innych, propagujących przemoc lub treści obraźliwe; jak również nielegalnych programów, filmów, muzyki itp.). Zakaz obejmuje również wyświetlanie stron zawierających w/w treści oraz wyszukiwanie w/w treści w wyszukiwarkach;

– korzystać z programów oraz stron internetowej wymiany plików (p2p), a przede wszystkim pobierać lub rozpowszechniać treści objętych prawami autorskimi bez zgody autora (programy, filmy, muzyka itp.); korzystania z czatów, komunikatorów internetowych typu Gadu-Gadu, Skype, Tlen, MSN itp.; kopiowania oprogramowania i używania do celów komercyjnych;

– wykorzystywać Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem;

– zakładać kont poczty elektronicznej lokalnie (na danym stanowisku) w programie Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird itp. i korzystania z nich;

– instalować oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych;

– dokonywać jakichkolwiek napraw, samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych, przełączać lub odłączać klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcać jednostek centralnych, zrywać plomb itp.;

– zmieniać ustawień Panelu sterowania, Drukarek, Plików i folderów przenosić i/lub usuwać plików i/lub folderów systemowych; łamania zabezpieczeń systemu;

– wszelkiego działania powodującego dewastację lub uszkodzenia komputera;

– samowolnego wynoszenia sprzętu znajdującego się w Pracowni poza teren Biblioteki;

– spożywać posiłków przy stanowiskach komputerowych;

– korzystać z komputera osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

§12

Limit czasu pracy dla pojedynczej sesji internetowej wynosi 30 (słownie: trzydzieści) minut. Każda sesja jest rejestrowana oddzielnie. Czas korzystania z dostępu do komputera może zostać:
– przedłużony gdy wykonywana przez Użytkownika praca wymaga tego i nie będzie innych chętnych do korzystania z danego stanowiska;
– ograniczony w momencie dużej ilości chętnych do korzystania ze stanowisk komputerowych o czym Użytkownik jest informowany.

– Użytkownik może również dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u  Bibliotekarza.

§13

1. Osoby korzystające powinny stosować się do postanowień przyjętego oraz swoim zachowaniem nie zakłócać pracy innych Użytkowników komputerów lub osób korzystających z Czytelni.
2. Osoby nie przestrzegające Regulaminu lub zachowujące się w nieodpowiedni sposób mogą zostać wyproszone.

3. W przypadku nagminnego łamania Regulaminu Użytkownik może otrzymać okresowy lub bezterminowy zakaz korzystania z komputera.

4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik narusza zasady regulaminowego korzystania z komputera i Internetu.

§14

Pracę na stanowiskach komputerowych należy zakończyć na 10 minut przed zamknięciem Biblioteki. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

§15

Kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość.

§16

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08 marca 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email