Deklaracja dostępności cyfrowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bibliotekamokre.pl/

Data publikacji strony internetowej: 17.09.2016

Ostatnia większa aktualizacja: 28.06.2022

Aktualizacje pojedynczych elementów są sprawdzane na bieżąco

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Kontakt:

Email: biblioteka.mokre@bpgz.pl

Telefon: (84) 616 65 64

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie będą niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych

(istnieje też część opublikowanych zdjęć, które mają wyłącznie charakter promocyjny lub też nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, stąd nie są opisane tekstem alternatywnym)

– nagrania video nie posiadają napisów, audio-deskrypcji

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

– strona nie jest w pełni dostępna z poziomu klawiatury i nie posiada ułatwień w postaci skip linków

– częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

– nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”

Wyłączenia

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

– treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Biblioteki Publicznej Gminy Zamość opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

– możliwość powiększenia lub zmniejszenia strony

– możliwość podkreślenia aktywnych linków

– możliwość wyboru czytelnej czcionki

– mapa strony

– wersja kontrastowa

– wersja w skali szarości

– wersja z odwróconymi kolorami

– możliwość zmiany rozmiaru tekstu

– linki otwierają się w nowym oknie

– dopracowania wymaga możliwość nawigacji za pomocą klawiatury; na chwilę obecną użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB (Skróty klawiaturowe: TAB – przejście do kolejnego elementu, SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu)

– zdjęcia i grafiki wykorzystywane do realizacji bieżących zadań biblioteki są opatrzone opisem alternatywnym

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem Elżbieta Stankiewicz, e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84) 616 65 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo; wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Administrator strony dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Print Friendly, PDF & Email